27.10.2008

პროექტის სახელი: „სასკოლო ფორმა“
პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტში მონაწილე მოსწავლეები მოიძიებენ, გამოიკვლევენ და შეადარებენ ინფორმაციას სასკოლო ფორმის წარმოშობისა და მრავაფეროვნების შესახებ.
პროექტის სრული აღწერა: პროექტის მონაწილეები იკვლევენ:

 • სასკოლო ფორმის წარმოშობის ისტორიას სკოლის დაფუძნებიდან დღემდე.(კაცობრიობის განვითარების სხვადასხვა ეპოქებსა და ქვეყნებში)
 • მოიძიებენ ინფორმაციას სხვადასხვა ქვეყნის სკოლებში არსებული ფორმების შესახებ, შეისწავლიან და გამოიკვლევენ ახდენს თუ არა გავლენას ამა თუ იმ ქვეყნის რელიგია, გეოგრაფიული მდებარეობა, კლიმატი, სკოლის ფორმაზე?
 • შეისწავლიან რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასკოლო ფორმა მათ ცხოვრებაში.
 • გაიხსენებენ ან ჩაიწერენ კურიოზულ ისტორიებს სკოლის ფორმასთან დაკავშირებით.
 • პროექტის მონაწილეები შეხვდებიან დიზაინერებს და გამიოკვლევენ რა ფაქტორებს ითვალისწინებენ ისინი ესკიზის შექმნისას.
 • მოიძიებენ ფოტო და ვიდეო მასალებს.
 • გამართავენ დისკუსიას და ჩაატარებენ გამოკითვებს დღეს არსებულ სასკოლო ფორმებზე.
 • შექმნიან ნახატებს, მოდეელების ესკიზებს, და მოაწყობენ ამ მოდელების ჩვენებას სკოლაში.

  მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 11-12,13-17//V-VI, VII-IX, X- XI
  ვადები/ხანგრძლივობა: 2 თვე (სასწავლო წლის განმავლობაში)
  პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: ფოტო და ვიდეო მასალის მოძიება, ინტერვიუები, დისკუსიები, კვლევების ჩატარება. სასკოლო ფორმის თარგებისა და ესკიზების შედგენა, ნახატებისა და ესეების კონკურსი.
  მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას: სასურველი სლაიდ-შოუ, ესეები, საიტი, ბლოგი, ნახატები, სასკოლო ფორმის შეკერვა(ნიმუში), პოდიუმი
  სარგებელი სხვებისთვის: დაიხვეწება გემოვნება, ფერთა შეხამება,ინფორმაციული კვლევა, პრეზენტაციის ხარისხი, გამოუმუშავდებათპრაქტიკული უნარ-ჩვევები.
  სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული
  საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან /ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
 • ლიტერატურა (განუვითარდებათ ძირითადი საკომუნიკაციო უნარები: მოსმენის, წერის, კითხვის.ესეების წერის)
 • ისტ-ის ტექნოლოგიები, სხვადასხვა პროგრამებთან მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება, PowerPoint,Internet, Word, Paint, Movie maker…
 • ხელოვნება(გემოვნება, ესთეტიკური აღქმა, ესკიზების შექმნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება)
 • გეოგრაფია (ისწავლის, მოძებნის და რუკაზე აღნიშნავს განსხვავებული კლიმატისა და გეოგრაფიული მდებარეობის ქვეყნებს და ქალაქებს, რომელი ქვეყნის სკოლის ფორმასაც გაეცნობა, )
 • რელიგია (გაეცნობიან სხვადასხვა რელიგას და რელიგიის გავლენას მოსწავლეთა ჩაცმულობაზე )

  მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
  პროექტის ფალსიფიტატორის სახელი: ლია ნაცვალაძე
  პროექტის ფალსიფიტატორის ელ.ფოსტა: Liana636@gmail.com
  პროექტის ფორუმი: www.//iearn.com/
  პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი:http://skolaforma.blogspot.com/